تبلیغات
احکام و برکات نماز - پیوست : اخلاق خانواده
Get Adobe Flash player
خبرنامه
دانلود ها
کانال آپارات احکام و برکات نماز
احادیث احکام و برکات نماز
پیوست : اخلاق خانواده


یك . اخلاق مرد نسبت به زن

تعلیم و تربیت

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
پیش از آنكه زنان به زشتى فرمانتان دهند، شما آنان را به كار نیك نصیحت كنید.
امام صادق علیه السلام :
زنان را با محبت على علیه السلام پرورش دهید و بگذارید آنان پاكدل باقى بمانند.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
حق زن بر مرد این است كه او را سیر كند، لباس بپوشاند، نماز و روزه و زكات را - اگر در مال زن حق زكاتى است - به او یاد دهد، و زن نیز در این كارها با او مخالفت نورزد.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
به زنان ریسندگى و سوره نور را بیاموزید

 


 

شکلک های محدثه
روش تعلیم و تربیت
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
گناهكار را با خوش رفتاریت اصلاحش كن و با خوش گفتاریت به راه خیر راهنمایى اش نما.
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
بپرهیز از اینكه سرزنش را تكرار كنى ، زیرا موجب گناه مى شود و سرزنش را بى ارزش و سست و سبك مى كند.
خوشرفتارى و خوش اخلاقى
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
سفارش مرا درباره نیكى به زنان بپذیرید.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
شایسته ترین مردم از نظر ایمانى ، خوش اخلاق ترین و مهربانترین آنان با خانواده اش است . و من مهربانترین شما با خانواده ام هستم .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
بهترین شما خوش رفتارترین شما با خانواده اش است ، و من خوش رفتارترین شما با خانواده ام هستم .
امام صادق علیه السلام :
... هر كس با خانواده اش خوش رفتار باشد، خداوند بر عمرش ‍ بیفزاید.
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
همیشه با همسرت مدارا كن و با او به نیكى معاشرت نما، تا زندگیت با صفا شود.
آزار نرساندن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
با زنان مهربانى كنید و دلهایشان را به دست آورید تا با شما همراهى كنند و آنان را مجبور و خشمگین نكنید.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
بهترین مردان امت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود خشن و متكبر نباشند، و بر آنان رحم كنند و خانواده خود را نوازش دهند و به آنان آزار نرسانند.
توهین نكردن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
برادرم جبرئیل به من خبر مى داد و همواره سفارش زنان را مى كرد تا آنجا كه گمان كردم براى شوهر جایز نیست به زنش حتى ((اف )) هم بگوید.
خوش گفتارى
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
با زنان خوش گفتار باشید، تا ایشان نیز خوش رفتار باشند.
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
به زیبایى و نیكى سخن گویید تا به زیبایى و نیكى پاسخ آن را بشنوید.
اظهار محبت و دوستى
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر بنده اى كه ایمانش به خدا بیشتر باشد، به همسرش بیشتر اظهار علاقه و محبت مى كند.
امام صادق علیه السلام :
هر كس دوستى اش نسبت به ما، خاندان عصمت و طهارت بیشتر باشد، به همسرش بیشتر دوستى مى كند.
امام صادق علیه السلام :
... تمام هم و غم زن به سوى مرد معطوف است ، پس همسران خود را دوست بدارید و به آنان محبت كنید.
امام صادق علیه السلام :
كسى را كه دوست دارى به او بگو، زیرا این اظهار دوستى ، عشق و علاقه شما را نسبت به هم افزونتر و مستحكمتر مى كند.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
گفتار شوهر به همسرش ((من تو را دوست دارم ))، هرگز از قلب زن بیرون رفتنى نیست .
سازگارى
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
زن براى شوهر خود دلیر و معشوق است ، پس هر كس زن گرفت باید با او سازگارى داشته باشد و از او مواظبت نماید و او را نوازش ‍ كند.
بردبارى
امام صادق از پدرانش علیهم السلام از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
كسى كه بداخلاقى زن را به امید ثواب آن تحمل كند، خداوند ثواب شكركنندگان را به او عطا مى كند.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر مردى كه كج خلقى زنش را تحمل كند، خداوند به او همان پاداشى را مى دهد كه به حضرت داود براى صبرش بر بلا عطا فرمود.
و هر زنى كه كج خلقى مردش را تحمل كند، خداوند به او ثواب آسیه ((دختر مزاحم و همسر فرعون )) را عطا فرماید.
احترام گذاشتن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر كس زن بگیرد باید به او احترام بگذارد.
كتك زدن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر كس به صورت زنش سیلى بزند، خداوند به ((مالك )) آتشیان جهنم دستور مى دهد تا هفتاد سیلى به صورت او بزند.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
چگونه یكى از شما همسرش را مى زند و سپس او را در آغوش خود مى گیرد؟!
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
من در شگفتم از مردى كه همسرش را كتك مى زند، در صورتى كه خودش ‍ به كتك خوردن سزاوارتر است ... .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر مردى كه همسرش را بیش از سه بار در عمرش بزند، خداوند او را میان تمام مردم محشر چنان رسوا مى كند كه اولین و آخرین آنان به وى بنگرند.
قهر نكردن بیش از سه روز
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
قهر كردن نباید بیش از سه روز باشد.
توجه به تواناییهاى زن
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
زن را به كارى كه بیش از طاقت اوست و با وى سازگار نیست دستور نده ....
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
...زنان امانت الهى در دست شما هستند، به آنان زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید.
كمك كردن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هركس از خدمت به خانواده اش روى برنتابد و شكایت نكند، این كار كفاره گناهان بزرگ و خاموش كننده خشم الهى و مهریه حورالعین و زیادكننده حسنات و درجات اوست .
تاءمین مخارج و نیازهاى اقتصادى
امام رضا علیه السلام :
كسى كه از راه حلال براى تاءمین رفاه خانواده اش تلاش مى كند، همانند مجاهدى است كه در راه خدا جهاد مى كند.
امام رضا علیه السلام :
براى مرد شایسته است كه در زندگى خانواده اش گشایش و توسعه دهد، تا اعضاى خانواده مرگ او را آرزو نكنند.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر كس به حقوق خانواده خود رسیدگى نكند، ملعون است و معلون .
امام صادق علیه السلام :
براى انسان همین گناه بس باشد كه حقوق خانواده اش را ضایع كند و به آنها رسیدگى نكند.
امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
كسى كه در زندگانیش میانه روى كند خداوند او را روزى مى دهد، و كسى كه ریخت و پاش كند خداوند او را [از روزى ] محروم مى كند.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
هر كس به بازار رود و هدیه اى براى خانواده اش خریدارى كند، پاداش او مانند كسى است كه براى نیازمندان صدقه مى برد. وقتى كه هدیه را به منزل برد اول به دختران بدهد، زیرا كسى كه دخترش را خوشحال كند مانند كسى است كه یك بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد كرده است ، و هر كس با دادن هدیه چشم پسرى را روشن كند گویا از ترس خدا گریه كرده است و هر كس ‍ از ترس خدا بگرید خداوند او را داخل بهشت كند.
امام سجاد علیه السلام :
براى من به بازار رفتن و خرید چند درهم گوشت براى خانواده ام كه میل به گوشت دارند، از بنده آزاد كردن دوست داشتنى تر است .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
مومن طبق میل خانواده اش غذا مى خورد... .
هدیه آوردن
امام صادق علیه السلام :
هرگاه یكى از شما به مسافرت رود و سپس از سفر برگردد، براى خانواده خود به اندازه اى كه توانایى دارد هدیه اى بیاورد.
میوه خریدن
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
در روزهاى جمعه براى خانواده خود میوه بخرید تا با آمدن روز جمعه خوشحال شوند.
نظافت و آرایش
امام باقر علیه السلام :
همان گونه كه مردان دوست دارند زینت را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت را در شوهرانشان ببینند.
راوى مى گوید: امام كاظم علیه السلام خود را با حنا آراسته بود. به حضرت عرض كردم : فدایتان شوم ! آیا شما هم حنا مى زنید؟
حضرت فرمودند:
آرى ، زیرا آراستگى شوهر موجب عفت زیاد همسرش مى شود، و بى عفتى زنان به خاطر ناآراستگى شوهرانشان بوده است .
سپس حضرت فرمودند: آیا تو دوست دارى كه زنت بدون آرایش ‍ باشد؟
عرض كردم : نه .
حضرت فرمودند: زنت نیز اینچنین است .
امام رضا علیه السلام :
براى مرد سزاوار نیست كه عطر زدن و خوشبویى در هر روز را ترك كند.
عفت مرد
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
نسبت به زنان دیگران عفت داشته باشید، تا دیگران نیز نسبت به زنان شما عفت داشته باشند.
مراقبت از حجاب و عفت زن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
خداوند بینى آن مومنى را كه غیرت [ناموس ] ندارد به خاك مى مالد.
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
زن دلبر است ، هر كس او را گرفت باید بپوشاند [و عفت وى را در برابر دیگران حفظ كند.]
تاءمین وسیله گرم كننده
امام رضا علیه السلام :
سزاوار است كه مومن در زمستان از خوراك خانواده اش كم كند و بر چوب و زغال و وسیله گرم كننده آنها بیفزاید.
توجه به روزهاى عید
شخصى مى گوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم : حق زن بر شوهرش چیست ؟
حضرت فرمودند:
... هر میوه اى كه همه مردم از آن مى خوردند، باید به خانواده اش بخوراند، و در روزهاى عید خوراك آنها را افزایش دهد و چیزهایى براى آنها تهیه كند كه در سایر روزها نداشته اند.
تاءمین خوراك و پوشاك
شخصى مى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض كردم : حق زن بر شوهر چیست ؟
حضرت فرمودند: شكمش را سیر كند و بدنش را بپوشاند و با او ترشرویى نكند. هرگاه شوهر چنین كرد سوگند به خدا حق زنش را به جا آورده است .
خوش بینى و خوش گمانى
حضرت امیرمؤ منان على علیه السلام :
از غیرت ورزى بى جهت دورى كن ، زیرا این كار فرد خوب و صالح را به سوى زشتى و فساد مى كشاند، و فرد پاكدامن را به سوى شك و گناه متمایل مى سازد.
تهمت زدن
امام صادق علیه السلام :
به همسران خود تهمت نزنید و نسبت ناروا ندهید، زیرا در این كار براى شما پشیمانى و عقوبت سختى خواهد بود.
سختگیرى نكردن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
بدانید خداى بزرگ [و پیغمبرش ] از كسى كه زنش را زیر فشار مى گذارد تا مهرش را ببخشد كه مرد او را طلاق دهد، بیزار است .
خوابیدن در خانه خود
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
جوانمردانه نیست كه مردى در شهر خود و خانواده اش باشد، ولى در غیر خانه خود بخوابد.
كیفیت ورود به خانه
امام صادق علیه السلام :
وقتى شوهر به خانه وارد مى شود باید به خانواده اش سالم كند، و قبلا با صداى كفش یا با سرفه كردن ، خانواده اش را از آمدن خود خبر دهد، مبادا چیزى ببیند كه او را ناخوش آید.
عفو و بخشش
شخصى مى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض كردم : حق زن بر شوهر چیست ؟
حضرت فرمودند:
شكمش را سیر كند و بدنش را بپوشاند و اگر خطا و اشتباهى از روى ناآگاهى انجام داد او را ببخشاید.
دو. اخلاق زن نسبت به مرد
اطاعت كردن
امام كاظم علیه السلام :
جهاد زن خوب شوهردارى و خوش رفتارى با شوهر است .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
اى مردم ! زنهایتان بر شما حقى دارند و شما نیز بر آنان حقى دارید ((یكى از حقوق )) شما بر زنانتان این است كسى را كه شما رضایت ندارید بدون اجازه به خانه تان وارد نكنند.
تمكین در امور زناشویى
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
بهترین زنان شما زنى است كه در خلوت ، خود را در اختیار خواسته هاى شوهرش بگذارد و با زنیت و آراستگى شوهرپسند با وى آمیزش ‍ كند.
جلب رضایت
امام باقر علیه السلام :
براى زن هیچ شفاعتى در پیشگاه پروردگارش به اندازه رضایت شوهرش ‍ سودمندتر نیست .
محبت كردن
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :
حق مرد بر زن این است كه به شوهرش دوستى و محبت و مهربانى كند و از خشم او دورى نماید و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد و به پیمانها و وعده هاى وى وفادار باشد...
موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
نظرات()
نویسنده : محمدرضا برزگر
تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبادل بنر مذهبی