تبلیغات
احکام و برکات نماز - مبطلات نماز
Get Adobe Flash player
خبرنامه
دانلود ها
کانال آپارات احکام و برکات نماز
احادیث احکام و برکات نماز

مبطلات نماز

مسأله 1212: دوازده چیز نماز را باطل مى كند، آنها را « مُبطلات » مى گویند: 1 - از بین رفتن یكى از شرطهاى نماز. 2 - باطل شدن وضو یا غسل. 3 - گذاشتن دستها روى هم مانند دیگران. 4 - آمین گفتن بعد از حمد. 5 - پشت به قبله كردن. 6 - سخن گفتن. 7 - خندیدن. 8 - گریه كردن بر امور دنیا. 9 - به هم خوردن صورت نماز. 10 - خوردن و آشامیدن. 11 - بعضى شكیّات. 12 - كم و زیاد شدن ركن یا غیر ركن. و تفصیل آن در مسائل بعدى بیان مى شود.

مسأله 1213: اوّل از مبطلات نماز: در بین نماز، یكى از شرطهاى آن از بین برود، مثلا در بین نماز بفهمد مكانش غصبى است.

مسأله 1214: دوم از مبطلات نماز: در بین نماز، عمداً یا سهواً و یا از روى ناچارى، چیزى كه وضو یا غسل را باطل مى كند پیش آید، مثلا بول از او خارج شود.

مسأله 1215: كسى كه نمى تواند از بیرون آمدن بول و غایط خوددارى كند، اگر در بین نماز، بول یا غایط از او خارج شود، چنانچه به دستورى كه در احكام وضو « مسأله 349 - 355 » گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمى شود و نیز اگر در بین نماز، از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد، نمازش صحیح است.

مسأله 1216: كسى كه بى اختیار خوابش برده، اگر نداند در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن، بنابر احتیاط مستحب بعد از وقت و بنابر احتیاط واجب در وقت، نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1217: اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شك كند بعد از نماز بوده یا در بین نماز، نمازش صحیح است.

مسأله 1218: اگر در حال سجده، از خواب بیدار شود و شك كند در سجده آخر نماز است، یا در سجده شكر، بنابر احتیاط مستحب بعد از وقت و بنابر احتیاط واجب در وقت، نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1219: سوم از مبطلات نماز: مانند بعضى از كسانى كه شیعه نیستند، دستها را روى هم بگذارد.

مسأله 1220: هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد، اگرچه مانند آنها نباشد، باید نماز را دوباره بخواند ولى اگر از روى فراموشى یا ناچارى و یا براى كار دیگرى مانند خاراندن دست، دستها را روى هم بگذارد، اشكال ندارد.
تبادل بنر مذهبی